ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΟΔΟΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

 ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η   ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ, ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΑΙΤΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΤΟ ΜΕΣΟΝ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

#

ELEFTHERIA – FREEDOM – THE ONLY WAY

ONE IS THE WAY TO UNDERSTAND

  OF FREEDOM

RESPECT FOR FREE WILL

ONE IS THE ROAD TO INDIVIDUAL FREEDOM

THE RELIEF OF MAN

FROM EVERY WEAKNESS, PASSION AND MENTAL ATTACHMENT

ONE IS THE ROAD TO SOCIAL FREEDOM

THE LIBERATION OF HUMANITY

  FROM EVERY SUPERVISION

FREEDOM – THE IDEAL CAUSE

FREE WILL – THE MEANS

RELEASE – THE RESULT

#

ELEFTHERIA – LA SEULE MANIÈRE

UNE EST LA MANIÈRE DE COMPRENDRE

  DE LIBERTÉ

RESPECT DU LIBRE VOLONTÉ

UN EST LA ROUTE VERS LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

LE SOULAGEMENT DE L’HOMME

DE TOUTES LES FAIBLESSE, LA PASSION ET L’ATTACHEMENT MENTAL

UN EST LA VOIE DE LA LIBERTÉ SOCIALE

LA LIBÉRATION DE L’HUMANITÉ

  DE CHAQUE SUPERVISION

LIBERTÉ – LA CAUSE IDÉALE

LE LIBRE VOLONTÉ – LES MOYENS

LIBÉRATION – LE RÉSULTAT

#

ELEFTHERIA – EL ÚNICO CAMINO

UNA ES LA MANERA DE ENTENDER

  DE LIBERTAD

RESPETO POR EL LIBRE ALBEDRÍO

UNO ES EL CAMINO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL

EL ALIVIO DEL HOMBRE

DE CADA DEBILIDAD, PASIÓN Y APEGO MENTAL

UNO ES EL CAMINO A LA LIBERTAD SOCIAL

LA LIBERACIÓN DE LA HUMANIDAD

  DE CADA SUPERVISIÓN

LIBERTAD: LA CAUSA IDEAL

LIBRE ALBEDRÍO – LOS MEDIOS

LIBERACIÓN – EL RESULTADO

#

ELEFTERIA – L’UNICO MODO

UNO È IL MODO PER COMPRENDERE

  DI LIBERTÀ

RISPETTO DEL LIBERO ARBITRIO

UNA È LA VIA PER LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

IL RILIEVO DELL’UOMO

DA OGNI DEBOLEZZA, PASSIONE E ATTACCO MENTALE

UNA È LA VIA PER LA LIBERTÀ SOCIALE

LA LIBERAZIONE DELL’UMANITÀ

  DA OGNI SUPERVISIONE

LIBERTÀ: LA CAUSA IDEALE

LIBERO ARBITRIO – I MEZZI

LIBERAZIONE – IL RISULTATO

#

ELEFTHERIA – DER EINZIGE WEG

EINER IST DER WEG ZU VERSTEHEN

  DER FREIHEIT

RESPEKTIEREN SIE FÜR DEN FREIEN WILLEN

EINER IST DER WEG ZUR INDIVIDUELLEN FREIHEIT

DIE ERLEICHTERUNG DES MENSCHEN

AUS JEDER SCHWÄCHE, LEIDENSCHAFT UND GEISTIGEN BINDUNG

EINER IST DER WEG ZUR SOZIALFREIHEIT

DIE BEFREIUNG DER MENSCHLICHKEIT

  VON JEDER ÜBERWACHUNG

FREIHEIT – DIE IDEALE URSACHE

FREIER WILLE – DIE MITTEL

BEFREIUNG – DAS ERGEBNIS

#

ЭЛЕФТЕРИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

ОДИН СПОСОБ ПОНИМАТЬ

  СВОБОДЫ

УВАЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ВОЛИ

ОДИН – ПУТЬ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ОТ КАЖДОЙ СЛАБОСТИ, СТРАСТИ И МЕНТАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ

ПУТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

  ОТ КАЖДОГО НАБЛЮДЕНИЯ

СВОБОДА – ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧИНА

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ – СРЕДСТВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ

#

אלפטריההדרך היחידה

הדרך היא להבין

  של חופש

כבוד לרצון בחינם

האחד הוא הדרך לחירות פרטית

ההקלה של האדם

מכל חולשה, תשוקה וקישור נפשי

האחד הוא הדרך לחירות חברתית

שחרור האנושות

  מכל פיקוח

חופשהסיבה האידיאלית

צוואה בחינםהאמצעים

שחרורהתוצאה

#

ELEFTHERIA – ՄԻԱՅՆ WԱՆԱՊԱՐՀ

ՄԵԿԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԱՆԱՊԱՐՀՆ Է

  Ա FԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՐԳԱՆՔ ԱՆՎՃԱՐ ԿԱՄՔԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԵԿԸ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱREԱՏՈՒԹՅԱՆ ROԱՆԱՊԱՐՀՆ Է

ՄԱՐԴՈՒ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԿՐՔԻՑ և ՄՏԱՎՈՐ ԿՑՈՐԴԻՑ

ՄԵԿԸ ՍՈIALԻԱԼԱԿԱՆ ԱREԱՏՈՒԹՅԱՆ ROԱՆԱՊԱՐՀՆ Է

ՄԱՐԴԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱIԱՏԱԳՐՈՒՄԸ

  ԻՆՉՊԵՍ ԱՆԿԱՆՈՒՄ

Ա FԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌ

ԱՆՎԱՐ ԿԱՄՔԻՍԿ

ԱIԱՏԱԳՐՈՒՄԱՐԴՅՈՒՆՔ

#

إلفيرياالطريقة الوحيدة

الطريقة الأولى هي طريقة الفهم

  الحرية

احترام الإرادة الحرة

الأول هو الطريق إلى الحرية الفردية

راحة الرجل

من كل ضعف وعاطفة وضمور عقلي

الأول هو الطريق إلى الحرية الاجتماعية

تحرير البشرية

  من كل رقابة

الحريةالسبب المثالي

الإرادة الحرةالوسائل

التحريرالنتيجة

#

ELEFTHERIA – A ÚNICA MANEIRA

UMA É A MANEIRA DE COMPREENDER

  DA LIBERDADE

RESPEITO POR LIVRE ARBITRAGEM

UM É O CAMINHO PARA A LIBERDADE INDIVIDUAL

O RELEVO DO HOMEM

DE CADA FRAQUEZA, PAIXÃO E ANEXO MENTAL

UM É O CAMINHO PARA A LIBERDADE SOCIAL

A LIBERAÇÃO DA HUMANIDADE

  DE CADA SUPERVISÃO

LIBERDADE – A CAUSA IDEAL

LIVRE ARBITRAGEM – OS MEIOS

LIBERAÇÃO – O RESULTADO

Nikolas A Gkinis

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s